Results from this site
Լուրեր2022-07-12
... ունեցան և հայոց երկրի ու հայ ազգի համար իրենց աղոթքը հղեցին Աստծուն մի շարք քրիստոնյաներ տարբեր համայնքներից։ Ⲿխաչերթ ...
Last modified on Feb 15, 2023